Censorsekretariatet for KU SUND
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), gældende 16. januar 2020 - 31. august 2022

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212496

Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2271

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser (censorbekendtgørelsen), gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

CENSORFORMANDSKABERNES HJEMMESIDER:

Censorformandskab for lægeuddannelsen i Danmark

https://censormedicin.dk/

Censorformandskaber for Veterinær- og Husdyrvidenskab

https://censorvet-husdyr.dk/

Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser

https://censorfarmaci.dk/